Kumaha kaayaan Bandung teh?


Wangsulana pitakon ing ngisor iki! Apa sababe Borek Ageng Pandhanaran ninggalake palenggahan- ing Semarang? Apa kang ditindakake Nyai Kaliwungu sawise ma …

ngreteni kalenggahane? Kepriye pituture Burik Ageng Pandanaran sawise mangreteni rupiah masan, inten raja brana lan dhuwit sing akeh banget? ▪a alangan kang dialami Nyai Kaliwungu nalika ngetuttake danaran? e kadadean dibegal bandhane, Nyai kaliwungu etuk pi ean kuwi?​


tolong dijawab No 1-4​ secepatnya


1. Tulisen sarat nalika kepengin nyinaoni ngelmu tahir! 2. Terangna carane nggancarake tembang kang bener! 3. Tulisen wos surasa kang ana ing tembang …

kinanthi! 4. Apa kang diarani kredit relegius jroning tembang? 5. Aywa sembrana ing kalbu, Wawasen wuwus sireki, Ing kono yekti karasa, Dudu ucape pribadi, Marma den sembadeng sedya, Weweseb praptaning uwis. Tulisen pitutur luhur kang kamot ing tembang kasebut!


ubah percakapan memperalat bahasa krama inggil​


Tembang kanggo pitakonan nomer 1-6. Upamane wong lumaku, Marga gawat den liwati, Kendatipun kurang ing pangarahan, Sayekti karendhet ing ri, Apase kesandhu …

ng padhas, Penggalan bundhas anemahi. 1. Tembang ing dhuwur kalebu jinis tembang… A. Kinanthi B. Gambuh C. Mijil D. Maskumambang E. Megatruh 2. “Upamane wong lumaku, marga gawat den liwati” syair kasebut ateges… A. Bakal entuk kacilakan ing sadalan-dalan B. Yen adv minim pangati-ati tiba C. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban E. Wong kang kurang pangati-ati cak bagi cilaka ing buri 3. “Lamun kurang ing pangarah,” syair kasebut ateges… A. Untuk entuk kacilakan ing dalan B. Yen ora padha karo kawruh C. Yen tekor pangati-ati D. Ngupaya kasih lan tujuan E. Pungkasane bikin gawe lara awake dhewe 4. Paugerane tembang kasebut yaiku… A. 8i, 8a, 8i, 8a, 8i, 8u B. 8u, 8i, 8a, 8a, 8a, 8u C. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i D. 8a, 8a, 8i, 8o, 8e, 8o E. 8a, 8i, 8i, 8u, 8a, 8i 5. “Apese kesandhung *padhas*” Tegese lecut sing kachitak kandel ing syair kasebut yaiku… A. Lemah sing atos saemper periode B. Oyod wit kang gedhe C. Watu cilik-cilik D. Wit pring kang rangkep E. Debog gedhang 6. Wos suarane tembang kasebut yaiku… A. Ngabekti marang wong tuwa kudu ditindakake B. Wong kang slamet yaiku wong kang ora gawe serike liyan C. Sanadyan kurang ngati-ati tetep bakal slamet D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban iku kudu sabar E. Wong kang sedikit pangati-ati untuk cilaka ing tembe buri 7. Kinanti asale saka motivasi “kanthi” kang duwe teges… A. Nuntun B. Lair C. Nom D. Manis E. Mungkur 8. Paugeran sajak kinanthi ana cacah… A. Telu B. Loro C. Papat D. Lima E. Enem Tembang kanggo pitakonan nomor 9-12. Kaunanging fiil luhung, Kambuh ajur-ajer kaki, Rial mangkono lakukan cilaka, Thukul wijining utama, Nadyan bener kawruhira, Yen ana kang nyulayani. 9. Mitutur paugeran pupuh kinanthi, tembang kasebut ana sing ora trep. Cakepan tembang kasebut kang perlu disunting yaiku… A. Bangkit ajur-ajer B. Kaunanging karakter pakarti C. Thukul wijining utami D. Nadyan bener kawruhe sira E. Menawa ana sing nyulayani 10. Manut tembang kasebut, pitutur luhur kang boleh dijipuk kanggo urip ing jaman saiki yaiku… A. Kekejaman murka iku kudu diedohi. B. Menawa kekancan iku milih kanthi temen. C. Aja seneng ngumbar murka ing ngendi kusen. D. Watak kang utama iku prasaja. E. Luhuring khuluk bisa dadi lelandhesane kautaman. 11. “Yen ana kang nyulayani” gatra kasebut nduweni makna… A. Menawa ana sing menehi ngreti B. Menawa ana sing ora nyarujuki C. Menawa ana sing nesu D. Menawa ana sing mungsuhi E. Menawa ora tau lali 12. Motivasi “ajer” tegese… A. Manut B. Kanthi C. Luluh D. Aja E. Umuk Syair kanggo pitakonan nomer 13-15. Marma den taberi kulup, Angulah lantiping ati, Rina wengi den anedya, Pandak panduking pambudi, Bengkas kahardaning driya, Supaya dadya utami. 13. “Rina wengi den anedya” gatra kasebut menawa digancarake yaiku… A. Usaha iku dilakoni kanthi iklas B. Prihatin kudu dilakoni C. Awan wengi aja padha lali D. Udara wengi kudu diniyati E. Tumindaka kang titi lan ati-ati 14. Pitutur luhur jroning tembang kinanthi kadebut yaiku… A. Ngajarake supaya manungsa iku kudu tansah bekti marang wonh tuwa B. Ngajarake biar manungsa iku kudu nglandhepake ati lan ngedohake guru nepsu saka njero ati C. Ngajarake supaya manungsa iku kudu tumindak sapenake dhewe D. Ngajarake supaya manungsa iku kudu ngungkurake kadoyan lan menyingake ngibadahe E. Ngajarake kendati manungsa iku kudu nduweni watak kang becik lan preduli marang liyan 15. Tembung ing tembang kasebut kang ancase nyeluk anak lanang yaiku… A. Utami B. Driya C. Anedya D. Den E. Kulup Puisi kanggo pitakonan nomer 16-20. Pangasahe ranah samun, Aywa esah ing salami, Samangsa wis kawistara, Lalandhepe mingis mingis, Pesah wukir reksamuka, Kekes srabedaning khuluk. 16. Hawa lagu ing syair macapat kasebut yaiku… A. u, i, a, i, a, i B. a, i, u, a, u, i C. u, a, i, a, o, a D. u, a, i, a, e, u E. u, a, i a, u, e 17. Tembung “wukir” ing sajak kasebut ateges… A. Bagaskara B. Geni C. Gunung D. Maruta E. Angin 18. “Pangasahe sepi samun” ukara kasebut menawa digancarake dadi… A. Usaha iku dilakoni kanthi tenang B. Prihatin kudu dilakoni C. Mega wengi aja padha lali gladhi D. Tapa ing papan sepi E. Tumindaka kang titi lan ngati-ati 19. Angka kang kakandhut ing tembang kasebut yaiku… A. Relegius B. Sosial C. Adat D. Budi pekerti E. Kabudayan 20. Manut surasane tembang kasebut, wong kang landhep atine bakal nduweni… A. Watak drengki srei B. Tumindak kang nguciwakake C. Tumindak kang ala D. Tumindak kang kumlawung E. Bebuden kang becik


d. para warga miturut e. Silakan nanggapi isi wacan naratif ing dhuwur mawa basa krama! 1. Pratelan : Tiyang kabenan menika temtu kemawon rekaos. Tanggapa …

n: Temtu kemawon tiyang ingkang kabenan rekaos amargi kedah pontang-panting pados kaslametanipun piyambak-piyambak. Manawi boten begja, nyawa saha bandha ugi ical. : Tiyang ingkang kabenan menika rekaos usia saha raganipun. Boten wonten tiyang ing donya menika ingkang remen gangguan bena saha alai-belai sanesipun, amargi kenging bencana mesthi dipunrewangi toh esensi utawi toh nyawa.gawe o saran​


E Cambuk-ki dorongan iki Slentrehna kaya tuladha kang mapan ing dhuwur dhewe Cambuk: kalakone, nyantosani, Pangekese, Gumulung, Ambabar, rinuruh, Lumek …

eting, Dumadi, Ginawe, Linimput, kaseselan, trmbung lingga, ater², seselan, panambang. ​


pangeran Benowo kuwi kudus putra narpati ing kekaisaran pajang.panjengan ora temen dijumenengake dadi putra mahkota jalaran luwih sukeng.tyas ngulandar …

a Utawa gesang adil ana ing njaba kekaisaran.nalika ngulandara raja Benowo kalokeng Kanthi asma Burik benawi.kacarita anggone ngulandara capuk benawi nganti…. sawijine dhusun, ketemu karo…. kang wis aki-aki lan nini-nini asmane mbah djiten sabanjure diangkat dadi putrane.TOLONGG JAWAB YAAA​


carilah dan catat geguritan karya djajus pete! ​


-Daging ritatkala ngemargiang pemuspayan​
banner

×