bantu dong kkplisss​


ANOMAN OBONG Wis kelakon didhusta dening Ratu Rahwana/Dasamuka menyang kraton. Peri Shinta dipapanake ing yojana keputen, ora doyan man …

gan lan ngombe nganti awake kuru aking, rambute dawa nggimbalora digelung amarga wis suwe ora adus Kabeh mau ditindakake cak agar Rahwana wegah nyedhaki dheweke Kanggo njaga keslametane, menyang ngendi wae Dewi Shinta tansah nggawa cundrik/ kens cilik Samangsa-alamat Prabu Rahwana teka arep ngrudapeksa, dheweke banjur ngancam arep nganyut tuwuh utawa hapus diri. Ing taman semata Dewi Trijatha (anake Gunawan Wibisana adhine Sinuhun Dasamuka, ponakane) Dasamuka) sing bisa ngarih arih lan bujuk Bidadari Shinta supaya gelem mangan Haur Trijatha kuw rupane ayu lan perbuatan tingkahe ora garang kaya buta Alengka, ora tikai karo putri kraton liyane. Perumpamaan ora ana Tnjatha, Dewi sintha mesthi wis mati suduk sarira Trijatha kasil ngarih-arih Dewi Sintha supaya ora lampus dhin. Ora kacarita nelangsane Dewi Shinta ing tangane mungsuh. Dene Sri Rama Wijaya kasil dadi paduka angratoni bangsane kethek saka kraton Guwa Kiskendha andhahane Sugriwa. Sawijining dina Sn Rama Wijaya kirim utusan kethek putih aran Anoman. Anoman diutus Sri Rama Wijaya supaya nggolek sugi melik ing ngendi lan kepriye kahanane Dewi Shinta Tekan Kraton Alengka, Anoman njujug ujana keputren. Ing kono dheweke kelakon nemoni Haur Shinta lan Trijatha Anoman banjur ngaturake all ali Sri Rama marang Peri Shinta. Sawise mangerteni kaanane Peri Shinta lan entuk sisik melik bab kaanane kraton lan prajurit Alengkadiraja. Anoman banjur minta diri ball. Emane nalika arep bali, Anoman konangan lan kecekel tamtama Alengka. Anoman dirangket lan disowanake Sinuhun Rahwana, Dening Ratu Dasamuka Anoman diukum obong. Anoman diukum obong ing tanah lapang Alengka. Nanging Anoman kuwi kethek sekti mandraguna, ora tedhas diobong. Nalika diobong Anoman mberot banjur pencolotan sadhuwure wewangunan lan wit-witan sing diencaks Anoman kabeh kobung, Kraton Alengka sing maune apik lan endah saiki dadi besar geni sing mbulat-mbulat amarga pokala Anoman. Prabu Dasamuka nesu lan mrintahake prajurit Alengka supaya nyekel Anoman. Nanging Anoman wis kiasil folos lan bali atur palapuran marang Sri Ramawijaya Swasana lan kaanane kraton Alengka nalika diobong dening Anoman produktif sing dicritakake ing inqu campursari Anoman Obong. sokong bantu jawab ​


1.Kepriye watak wantune deni? 2.piwulang barang apa kang dapat kapthik saka cerkak mau? ​


tegese lan basa kramane 1. wewengkon2. wektu3.watake4.nggatekake5.kawulane6.kepengin7.rerasane8.memba9.duka10.dheleg dheleg11.nglelimbang12.gela13.lup …

ut14.jalaran#basa jawa​


pengertian,eksemplar lan pigunane ngoko,ngoko alus,krama,krama alus​


basa krama ne Gumuk ,Watara ,Punjer ,Amoting ,Ngupeng, Tanggul, Ambane, Ngingu, Ngoncori, apung.​


terangna segala sing diarani kitab wedha tama​


bantu buat kan 1contoh berita bahasa Bali singkat pendek dan berikan judulnya ntar di kumpul aku masuk siang jadi aku ini lagu burburu aku mohon ya s …

ecepat nya ​


ter caritakeun deui carpon di luhur ngagunakeun basa hidep sorangan! ( momongan si rengge) ​


1. Teguran bae paraga crita nang ndhuwur sing irah-irahane Mula Bukane Ajiba tulangtulangan? 2.Apa pacoban sing sekali lagi disandhang dening rakyat Fidah Pakuan?3. Apa s …

ebabe Adipati Mundhing Wilis jengkar sekang kadipaten? 4. Adipati Mundhing Hijau tua gole jengkar nitih apa?5. Kenangapa Adipati Mundhing Hijau tua bisa tekan Grumbul Jabal Mruyung? 6. Grumbul Bukit Mruyung kuwe papan panggonane sapa?7. Barang apa sing dialami Adipati Mundhing Wilis nang Grumbul Ancala Mruyung? 8. Apa tengere jabang bayi sing nembe lair putrane Adipati Mundhing Wilis?9. Barang apa bae sing dijarah rayah dening brandhal nang Kadipaten Fidah Pakuan?10. Abulawang maringi jeneng sapaan maring putra angkate?​
banner

×