asal muasal bahan pikeun nyieun pakakas/anyaman​


pengelolaan kaidah unggah ungguh bahasa jawa​


Wangsulana pitakon ing ngisor iki! Segala apa sababe Capuk Ageng Pandhanaran ninggalake palenggahan- ing Semarang? Barang apa kang ditindakake Nyai Kaliwungu sawise ma …

ngreteni kalenggahane? Kepriye pituture Capuk Ageng Pandanaran sawise mangreteni yen masan, inten raja brana lan dhuwit sing akeh banget? ▪a alangan kang dialami Nyai Kaliwungu nalika ngetuttake danaran? e kadadean dibegal bandhane, Nyai kaliwungu etuk pi ean kuwi?​


bantu dijawab No 1-4​ selekasnya


1. Tulisen sarat nalika kepengin nyinaoni ngelmu sejati! 2. Terangna carane nggancarake puisi kang bener! 3. Tulisen wos surasa kang ana ing tembang …

kinanthi! 4. Barang apa kang diarani nilai relegius jroning syair? 5. Aywa sembrana ing kalbu, Wawasen wuwus sireki, Ing kono yekti karasa, Dudu ucape pribadi, Marma den sembadeng sedya, Weweseb praptaning uwis. Tulisen pitutur luhur kang kamot ing syair kasebut!


ubah percakapan menggunakan bahasa krama inggil​


Sajak kanggo pitakonan nomer 1-6. Upamane wong lumaku, Marga gawat den liwati, Walaupun kurang ing pangarahan, Sayekti karendhet ing ri, Apase kesandhu …

ng padhas, Penggalan bundhas anemahi. 1. Tembang ing dhuwur kalebu jinis syair… A. Kinanthi B. Gambuh C. Mijil D. Maskumambang E. Megatruh 2. “Upamane wong lumaku, marga gawat den liwati” syair kasebut ateges… A. Bakal entuk kacilakan ing sadalan-dalan B. Yen kurang pangati-ati berangkat C. Pungkasane bagi gawe lara awake dhewe D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban E. Wong kang adv minim pangati-ati bakal cilaka ing buri 3. “Lamun kurang ing pangarah,” syair kasebut ateges… A. Bakal entuk kacilakan ing dalan B. Yen ora padha karo kawruh C. Yen kurang pangati-ati D. Ngupaya kasih lan harapan E. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe 4. Paugerane sajak kasebut yaiku… A. 8i, 8a, 8i, 8a, 8i, 8u B. 8u, 8i, 8a, 8a, 8a, 8u C. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i D. 8a, 8a, 8i, 8o, 8e, 8o E. 8a, 8i, 8i, 8u, 8a, 8i 5. “Apese kesandhung *padhas*” Tegese motivasi sing kachitak kandel ing syair kasebut yaiku… A. Lemas sing atos saemper tahun B. Oyod wit kang gedhe C. Watu cilik-cilik D. Wit pring kang rangkep E. Debog gedhang 6. Wos suarane tembang kasebut yaiku… A. Ngabekti marang wong tuwa kudu ditindakake B. Wong kang slamet yaiku wong kang ora gawe serike liyan C. Sanadyan kurang ngati-ati tetep bakal slamet D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban iku kudu kepala dingin E. Wong kang kurang pangati-ati bakal cilaka ing tembe buri 7. Kinanti asale saka tembung “kanthi” kang duwe teges… A. Nuntun B. Lair C. Nom D. Manis E. Tandu 8. Paugeran sajak kinanthi ana cacah… A. Telu B. Loro C. Papat D. Lima E. Enem Tembang kanggo pitakonan nomor 9-12. Kaunanging budi luhung, Bangkit ajur-ajer kaki, Yen mangkono bikin cilaka, Thukul wijining terdepan, Nadyan bener kawruhira, Rupe ana kang nyulayani. 9. Mitutur paugeran pupuh kinanthi, puisi kasebut ana sing ora trep. Cakepan sajak kasebut kang perlu disunting yaiku… A. Bangkit ajur-ajer B. Kaunanging budi pakarti C. Thukul wijining utami D. Nadyan bener kawruhe sira E. Menawa ana sing nyulayani 10. Manut syair kasebut, pitutur mulia kang bisa dijipuk kanggo urip ing jaman saiki yaiku… A. Kelaliman murka iku kudu diedohi. B. Menawa kekancan iku milih kanthi temen. C. Aja seneng ngumbar marah ing ngendi tiang. D. Watak kang penting iku prasaja. E. Luhuring budi bisa dadi lelandhesane kautaman. 11. “Rupe ana kang nyulayani” gatra kasebut nduweni makna… A. Menawa ana sing menehi ngreti B. Menawa ana sing ora nyarujuki C. Menawa ana sing nesu D. Menawa ana sing mungsuhi E. Menawa ora tau lali 12. Tembung “ajer” tegese… A. Manut B. Kanthi C. Luluh D. Aja E. Umuk Syair kanggo pitakonan nomer 13-15. Marma den taberi kulup, Angulah lantiping ati, Rina wengi den anedya, Pandak panduking pambudi, Bengkas kahardaning driya, Kendati dadya utami. 13. “Rina wengi den anedya” gatra kasebut menawa digancarake yaiku… A. Manuver iku dilakoni kanthi iklas B. Prihatin kudu dilakoni C. Awan wengi aja padha lali D. Awan wengi kudu diniyati E. Tumindaka kang titi lan ati-ati 14. Pitutur luhur jroning tembang kinanthi kadebut yaiku… A. Ngajarake supaya manungsa iku kudu tansah bekti marang wonh tuwa B. Ngajarake meski manungsa iku kudu nglandhepake ati lan ngedohake hawa nepsu saka njero ati C. Ngajarake kendati manungsa iku kudu tumindak sapenake dhewe D. Ngajarake supaya manungsa iku kudu ngungkurake kadoyan lan menyingake ngibadahe E. Ngajarake kendati manungsa iku kudu nduweni watak kang becik lan preduli marang liyan 15. Tembung ing syair kasebut kang ancase nyeluk anak maskulin yaiku… A. Utami B. Driya C. Anedya D. Den E. Kulup Sajak kanggo pitakonan nomer 16-20. Pangasahe ranah samun, Aywa esah ing salami, Samangsa wis kawistara, Lalandhepe mingis mingis, Pesah wukir reksamuka, Kekes srabedaning budi. 16. Guru lagu ing tembang tembang cilik kasebut yaiku… A. u, i, a, i, a, i B. a, i, u, a, u, i C. u, a, i, a, o, a D. u, a, i, a, e, u E. u, a, i a, u, e 17. Tembung “wukir” ing sajak kasebut ateges… A. Bagaskara B. Geni C. Dolok D. Maruta E. Angin 18. “Pangasahe tenang samun” ukara kasebut menawa digancarake dadi… A. Usaha iku dilakoni kanthi senyap B. Prihatin kudu dilakoni C. Awan wengi aja padha lali gladhi D. Tapa ing kayu sepi E. Tumindaka kang titi lan ngati-ati 19. Nilai kang kakandhut ing syair kasebut yaiku… A. Relegius B. Sosial C. Adat D. Moral E. Kabudayan 20. Manut surasane tembang kasebut, wong kang landhep atine cak bagi nduweni… A. Watak drengki srei B. Tumindak kang nguciwakake C. Tumindak kang ala D. Tumindak kang kumlawung E. Bebuden kang becik


d. para warga miturut e. Ayo nanggapi isi wacan naratif ing dhuwur mawa basa krama! 1. Pratelan : Tiyang kabenan menika temtu kemawon rekaos. Tanggapa …

n: Temtu kemawon tiyang ingkang kabenan rekaos amargi kedah bertaburan pados kaslametanipun piyambak-piyambak. Manawi boten begja, semangat saha bandha ugi ical. : Tiyang ingkang kabenan menika rekaos nyawa saha raganipun. Boten wonten tiyang ing donya menika ingkang remen rayuan bena saha provokasi sanesipun, amargi kenging bencana mesthi dipunrewangi toh pati utawi toh vitalitas.gawe o saran​


E Tembung-ki dorongan iki Slentrehna subur tuladha kang mapan ing dhuwur dhewe Cemeti: kalakone, nyantosani, Pangekese, Gumulung, Ambabar, rinuruh, Lumek …

eting, Dumadi, Ginawe, Linimput, kaseselan, trmbung lingga, ater², seselan, panambang. ​


sri paduka Benowo kuwi ceria putra narpati ing kerajaan pajang.panjengan ora temen dijumenengake dadi putra mahkota jalaran luwih sukeng.tyas ngulandar …

a Utawa gesang bebas ana ing njaba imperium.nalika ngulandara sunan Benowo kalokeng Kanthi asma Borek benawi.kacarita anggone ngulandara ki benawi nganti…. sawijine dhusun, ketemu karo…. kang wis aki-aki lan nini-nini asmane mbah djiten sabanjure diangkat dadi putrane.TOLONGG JAWAB YAAA​


carilah dan catat geguritan karya djajus pete! ​
banner

×