apakah membeli buku bajakan haram? (MENURUT SYARIAT ISLAM)​


tata cara unggah ungguh bahasa jawa​


Wangsulana pitakon ing ngisor iki! Apa sababe Ki Ageng Pandhanaran ninggalake palenggahan- ing Semarang? Apa kang ditindakake Nyai Kaliwungu sawise ma …

ngreteni kalenggahane? Kepriye pituture Burik Ageng Pandanaran sawise mangreteni dolar masan, inten raja brana lan dhuwit sing akeh banget? ▪a alangan kang dialami Nyai Kaliwungu nalika ngetuttake danaran? e kadadean dibegal bandhane, Nyai kaliwungu etuk pi ean kuwi?​


tolong dijawab No 1-4​ secepatnya


1. Tulisen sarat nalika kepengin nyinaoni ngelmu kudrati! 2. Terangna carane nggancarake puisi kang bener! 3. Tulisen wos surasa kang ana ing syair …

kinanthi! 4. Barang apa kang diarani nilai relegius jroning tembang? 5. Aywa sembrana ing kalbu, Wawasen wuwus sireki, Ing kono yekti karasa, Dudu ucape pribadi, Marma den sembadeng sedya, Weweseb praptaning uwis. Tulisen pitutur luhur kang kamot ing tembang kasebut!


ubah konversasi menunggangi bahasa krama inggil​


Syair kanggo pitakonan nomer 1-6. Upamane wong lumaku, Marga gawat den liwati, Biarpun abnormal ing pangarahan, Sayekti karendhet ing ri, Apase kesandhu …

ng padhas, Adegan bundhas anemahi. 1. Tembang ing dhuwur kalebu jinis tembang… A. Kinanthi B. Gambuh C. Mijil D. Maskumambang E. Megatruh 2. “Upamane wong lumaku, marga gawat den liwati” syair kasebut ateges… A. Buat entuk kacilakan ing sadalan-dalan B. Dolar kurang pangati-ati tiba C. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban E. Wong kang kurang pangati-ati untuk cilaka ing buri 3. “Lamun tekor ing pangarah,” tembang kasebut ateges… A. Buat entuk kacilakan ing dalan B. Rupiah ora padha karo kawruh C. Rupe kurang pangati-ati D. Ngupaya kasih lan pamrih E. Pungkasane bakal gawe lara awake dhewe 4. Paugerane sajak kasebut yaiku… A. 8i, 8a, 8i, 8a, 8i, 8u B. 8u, 8i, 8a, 8a, 8a, 8u C. 8u, 8i, 8a, 8i, 8a, 8i D. 8a, 8a, 8i, 8o, 8e, 8o E. 8a, 8i, 8i, 8u, 8a, 8i 5. “Apese kesandhung *padhas*” Tegese tembung sing kachitak kandel ing puisi kasebut yaiku… A. Lemah sing atos saemper periode B. Oyod wit kang gedhe C. Watu cilik-cilik D. Wit pring kang rangkep E. Debog gedhang 6. Wos suarane sajak kasebut yaiku… A. Ngabekti marang wong tuwa kudu ditindakake B. Wong kang slamet yaiku wong kang ora gawe serike liyan C. Sanadyan terbatas ngati-ati tetep bakal slamet D. Lumaku ing dalan kang kebak pacoban iku kudu kepala dingin E. Wong kang tekor pangati-ati untuk cilaka ing tembe buri 7. Kinanti asale saka tembung “kanthi” kang duwe teges… A. Nuntun B. Lair C. Nom D. Manis E. Mungkur 8. Paugeran tembang kinanthi ana cacah… A. Telu B. Loro C. Papat D. Lima E. Enem Puisi kanggo pitakonan nomor 9-12. Kaunanging kepribadian luhung, Angot ajur-ajer tungkai, Yen mangkono bakal cilaka, Thukul wijining terdahulu, Nadyan bener kawruhira, Rupe ana kang nyulayani. 9. Mitutur paugeran pupuh kinanthi, tembang kasebut ana sing ora trep. Cakepan tembang kasebut kang perlu disunting yaiku… A. Kumat ajur-ajer B. Kaunanging budi pakarti C. Thukul wijining utami D. Nadyan bener kawruhe sira E. Menawa ana sing nyulayani 10. Manut tembang kasebut, pitutur luhur kang bisa dijipuk kanggo urip ing jaman saiki yaiku… A. Angkara marah iku kudu diedohi. B. Menawa kekancan iku milih kanthi temen. C. Aja seneng ngumbar marah ing ngendi tiang. D. Watak kang utama iku prasaja. E. Luhuring budi boleh dadi lelandhesane kautaman. 11. “Rupiah ana kang nyulayani” gatra kasebut nduweni makna… A. Menawa ana sing menehi ngreti B. Menawa ana sing ora nyarujuki C. Menawa ana sing nesu D. Menawa ana sing mungsuhi E. Menawa ora tau lali 12. Motivasi “ajer” tegese… A. Manut B. Kanthi C. Lumer D. Aja E. Umuk Tembang kanggo pitakonan nomer 13-15. Marma den taberi kulup, Angulah lantiping ati, Rina wengi den anedya, Pandak panduking pambudi, Bengkas kahardaning driya, Supaya dadya utami. 13. “Rina wengi den anedya” gatra kasebut menawa digancarake yaiku… A. Aksi iku dilakoni kanthi iklas B. Prihatin kudu dilakoni C. Peledak wengi aja padha lali D. Awan wengi kudu diniyati E. Tumindaka kang titi lan ati-ati 14. Pitutur luhur jroning puisi kinanthi kadebut yaiku… A. Ngajarake kendati manungsa iku kudu tansah bekti marang wonh tuwa B. Ngajarake cak agar manungsa iku kudu nglandhepake ati lan ngedohake hawa nepsu saka njero ati C. Ngajarake supaya manungsa iku kudu tumindak sapenake dhewe D. Ngajarake kendati manungsa iku kudu ngungkurake kadoyan lan menyingake ngibadahe E. Ngajarake cak agar manungsa iku kudu nduweni watak kang becik lan preduli marang liyan 15. Tembung ing tembang kasebut kang ancase nyeluk anak lanang yaiku… A. Utami B. Driya C. Anedya D. Den E. Kulup Tembang kanggo pitakonan nomer 16-20. Pangasahe sepi samun, Aywa esah ing salami, Samangsa wis kawistara, Lalandhepe mingis mingis, Pesah wukir reksamuka, Kekes srabedaning budi. 16. Guru lagu ing tembang macapat kasebut yaiku… A. u, i, a, i, a, i B. a, i, u, a, u, i C. u, a, i, a, o, a D. u, a, i, a, e, u E. u, a, i a, u, e 17. Tembung “wukir” ing syair kasebut ateges… A. Bagaskara B. Geni C. Argo D. Maruta E. Angin 18. “Pangasahe sepi samun” ukara kasebut menawa digancarake dadi… A. Usaha iku dilakoni kanthi ranah B. Prihatin kudu dilakoni C. Peledak wengi aja padha lali gladhi D. Tapa ing papan sepi E. Tumindaka kang titi lan ngati-ati 19. Nilai kang kakandhut ing tembang kasebut yaiku… A. Relegius B. Sosial C. Adat D. Moral E. Kabudayan 20. Manut surasane tembang kasebut, wong kang landhep atine bakal nduweni… A. Watak drengki srei B. Tumindak kang nguciwakake C. Tumindak kang ala D. Tumindak kang kumlawung E. Bebuden kang becik


d. para warga miturut e. Ayo nanggapi isi wacan naratif ing dhuwur mawa basa krama! 1. Pratelan : Tiyang kabenan menika temtu kemawon rekaos. Tanggapa …

ufuk: Temtu kemawon tiyang ingkang kabenan rekaos amargi kedah pontang-panting pados kaslametanipun piyambak-piyambak. Manawi boten begja, nyawa saha bandha ugi ical. : Tiyang ingkang kabenan menika rekaos hayat saha raganipun. Boten wonten tiyang ing donya menika ingkang remen bencana bena saha bencana sanesipun, amargi kenging bencana mesthi dipunrewangi landang pati utawi toh jiwa.gawe o saran​


E Tembung-motivasi iki Slentrehna kaya tuladha kang mapan ing dhuwur dhewe Tembung: kalakone, nyantosani, Pangekese, Gumulung, Ambabar, rinuruh, Lumek …

eting, Dumadi, Ginawe, Linimput, kaseselan, trmbung lingga, ater², seselan, panambang. ​


pangeran Benowo kuwi sejati putra narpati ing imperium pajang.panjengan ora temen dijumenengake dadi putra mahkota jalaran luwih sukeng.tyas ngulandar …

a Utawa gesang adil ana ing njaba imperium.nalika ngulandara pangeran Benowo kalokeng Kanthi asma Bopeng benawi.kacarita anggone ngulandara burik benawi nganti…. sawijine dhusun, ketemu karo…. kang wis aki-aki lan nenek-nini asmane mbah djiten sabanjure diangkat dadi putrane.TOLONGG JAWAB YAAA​


carilah dan tulis geguritan karya djajus pete! ​
banner

×